DateAngler Fish Lake/Peg No 
 01-03.09.16Steve Henson  25lb common Day Ticket/Peg 1 
01-03.09.16 Steve Henson 24lb 12oz common Day Ticket/Peg 1 
01-03.09.16 Steve Henson 22lb 8oz common Day Ticket/Peg 1 
01-03.09.16 Steve Henson 17lb 8oz common Day Ticket/Peg 1 
01-03.09.16 Steve Henson  20lb 2oz mirror Day Ticket/Peg 1 
01-03.09.16 Steve Henson  17lb common Day Ticket/Peg 1 
01-03.09.16 Steve Henson 16lb 8oz common Day Ticket/Peg 1 
03.09.16 Kestutis Kipas 25lb 7oz common Day Ticket/Peg 23 
03.09.16 Ben Radley 21lb 6oz mirror No.2 Lake 
05.09.16 Lakey 32lb common No.2 Lake 
05.09.16 Lakey 25lb 5oz mirror No.2 Lake 
05-07.09.16 Karl 16lb mirror Day Ticket/Peg 26 
05-07.09.16 Karl 21lb mirror Day Ticket/Peg 26 
05-07.09.16 Karl 19lb common Day Ticket/Peg 29 
05-07.09.16 Karl 18lb 8oz common Day Ticket/Peg 29 
05-07.09.16 Karl 21lb 12oz common Day Ticket/Peg 29 
06.09.16 Martin 21lb 9oz common No.2 Lake 
06.09.16 Martin 25lb 8oz common No.2 Lake 
07.09.16 Chris Ansell 30lb 1oz mirror No.2 Lake 
07.09.16 Peter 29lb 2oz mirror No.2 Lake 
08.09.16 Paul Hobman 27lb 12oz common Day Ticket/Island 
08.09.16 Paul Hobman 22lb 4oz mirror Day Ticket/Island 
09.09.16 Daniel 34lb 11oz common Day Ticket/Peg 29 
09-11.09.16 Paul Catton 22lb 3oz common Day Ticket/Peg 1 
09-11.09.16 Matty Catton 21lb 8oz common Day Ticket/Peg 1 
09-11.09.16 Matty Catton 18lb 7oz common Day Ticket/Peg 1 
09-11.09.16 Matty Catton 18lb 7oz mirror Day Ticket/Peg 1 
10.09.16 Andy Leah 21lb common No.2 Lake 
10.09.16 Andy Leah 28lb mirror No.2 Lake 
10.09.16 Andy Leah 31lb mirror No.2 Lake  
10.09.16 Ian Marrison 24lb 6oz mirror No.2 Lake 
11.09.16 Vinny 30lb mirror Day Ticket/Peg 7 
11.09.16 Steve Breitsprecher 35lb 4oz common Day Ticket/Peg 2 
12.09.16 Bryan Moore 24lb common Day Ticket/Peg 32 
13.09.16 Lakey 20lb 3oz common No.2 Lake 
13.09.16 Fred 37lb 7oz common No.2 Lake 
13.09.16 Harry Catton 35lb 4oz mirror Day Ticket/Peg 1 
13.09.16 Harry Catton 30lb common Day Ticket/Peg 1 
13.09.16 Gary Collins 24lb mirror Day Ticket/Peg 31 
13.09.16 Gary Collins 22lb common Day Ticket/Peg 31 
14.09.16 Paul Catton 21lb 8oz common Day Ticket/Peg 1 
14.09.16 Harry Catton 28lb 8oz common Day Ticket/Peg 1 
14.09.16 Ray Stacey 20lb 3oz mirror No.2 Lake 
14.09.16 Ray Stacey 38lb 7oz common No.2 Lake 
15.09.16 Gary Collins 19lb common Day Ticket/Peg 31 
16.09.16 Gary Collins 22lb common Day Ticket/Peg 31 
16.09.16 Brendan/Les 15lb common Day Ticket/Island 
16.09.16 Brendan/Les 15lb 8oz common Day Ticket/Island 
16.09.16 Brendan/Les 21lb common Day Ticket/Island 
16.09.16 Brendan/Les 25lb 8oz mirror Day Ticket/Island 
16.09.16 Brendan/Les 29lb common Day Ticket/Island 
16.09.16 Brendan/Les 30lb 8oz mirror Day Ticket/Island 
16.09.16 Brendan/Les 20lb common Day Ticket/Island 
16.09.16 Brendan/Les 21lb 8oz common Day Ticket/Island 
16.09.16 Brendan/Les 15lb mirror Day Ticket/Island 
16.09.16 Martin 34lb 15oz mirror No.2 Lake 
17.09.16 Mikey 20lb common No.2 Lake 
17.09.16 Mikey 29lb common No.2 Lake 
17.09.16 Gary Collins 21lb mirror Day Ticket/Peg 31 
18.09.16 Gary Collins 25lb mirror Day Ticket/Peg 31 
18.09.16 Mikey 27lb common No.2 Lake  
19.09.16 Mikey 25lb 4oz common No.2 Lake 
19.09.16 Mikey 31lb 4oz mirror No.2 Lake 
19.09.16 Wayne 20lb common Day Ticket/Peg 23 
19.09.16 Wayne 27lb common Day Ticket/Peg 23 
19.09.16 Wayne 24lb common Day Ticket/Peg 23 
19.09.16 Wayne 26lb common Day Ticket/Peg 23 
19.09.16 Wayne 26lb common Day Ticket/Peg 23 
19.09.16 Wayne 30lb common Day Ticket/Peg 23 
19.09.16 Wayne 28lb common Day Ticket/Peg 23 
20.09.16 Jordan Storey  22lb Day Ticket/Peg 1 
20.09.16 Jordan Storey 19lb 12oz Day Ticket/Peg 1 
20.09.16 Gary Buck 22lb 8oz mirror Day Ticket/Island 
20.09.16 Gary Buck 26lb common Day Ticket/Island 
20.09.16 Gary Buck 26lb 8oz common Day Ticket/Island 
20.09.16 Gary Buck 27lb mirror Day Ticket/Island 
20.09.16 Tony Roe 18lb common Day Ticket/Island 
19-21.09.16 Richard Syrett 22lb 3oz common Day Ticket/Peg 18 
19-21.09.16 Richard Syrett 18lb 5oz common Day Ticket/Peg 18 
19-21.09.16 Richard Syrett 27lb 7oz common Day Ticket/Peg 18 
19-21.09.16 Richard Syrett 20lb 15oz common Day Ticket/Peg 18 
21.09.16 Tony Roe  18lb mirror Day Ticket/Island 
21.09.16 Tony Roe 26lb common Day Ticket/Island 
19-21.09.16Karl 28lb common Day Ticket/Peg 7 
19-21.09.16 Karl 15lb common Day Ticket/Peg 7 
20.09.16 Jason Shaw 34lb 2oz mirror No.2 Lake 
20.09.16 Jason Shaw 21lb 8oz linear No.2 Lake 
21.09.16 Jason Shaw 28lb 8oz mirror No.2 Lake 
21.09.16 Colin 29lb 4oz common No.2 Lake 
23.09.16 Alwyne Hulme 25lb 8oz common Day Ticket/Peg 10 
27.09.16 Josh 22lb common Day Ticket/Peg 15 
26-28.09.16 Karl 19lb 2oz common Day Ticket/Peg 8 
26-28.09.16 Karl 26lb common Day Ticket/Peg 8 
26-28.09.16 Karl 32lb 10oz common Day Ticket/Peg 8 
27.09.16 Steve Henson 29lb common Day Ticket/Peg 7 
28.09.16 Carl Meadows 35lb 10oz common Day Ticket/Peg 30 
30.09.16 Ben Howett 26lb 6oz mirror Day Ticket/Peg 2